هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن 400 تومان است.

ویدئوهای ستاره شو